1. Sınıf

1.SINIF 

İNGİLİZCE

Programımız, öğrencilerimizin yabancı dili severek, İngilizce dinleme ve dinlediklerini anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Dersler küçük yaş grubundaki öğrencilerin ilgisini çekebilecek materyaller aracılığı ile  şarkı, oyun, dinleme ve drama tekniği kullanılarak işlenir. Bu teknikler ile  öğrencilerin derse  katılımı ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanır. Konularımız, evimiz, ailemiz, okulumuz, vücudumuz, hayvanlar gibi çocukların ilgisini çekebilecek temalardan seçilir.

 • Bu derste öğrencilerimizin,
 • Sözlü İngilizce yönergelere karşılık vermeleri,
 • Sınıf içi aktivitelerde İngilizce dilini kullanmaları,
 • İngilizce dilinin kendi dillerinden farklı olduğunu kavramaları,
 • Öğretilen kelimeleri kullanarak başlangıç seviyesinde iletişim kurmaları hedeflenir.

HAYAT BİLGİSİ

Amacımız öğrenmekten zevk alan, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan, geliştiren bireyler yetiştirmektir. Gündelik yaşamda gereksinim duydukları temel bilgi ve becerileri kazandırarak değişikliklere uyum sağlamaları esastır.

1., 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”,   “Dün, Bugün, Yarın” temaları doğrultusunda temel yaşam becerileri kazanmaları sağlanır. Bütün bunlara ek olarak öğrencilerin “Fen ve Teknoloji”, “Soysal Bilgiler” derslerine temel oluşturacak bilgi birikimi edinmeleri esastır.

Bu derste öğrencilerimiz;

 •  Kendini ve arkadaşlarını tanır, benzer ve farklı yönlerini belirler.
 •  Okul kurallarını bilir ve çalışanlarını tanır.
 •  Duyu organlarının işlevini bilir ve vücudun bölümlerini tanır.
 •  Çevresindeki varlıkları tanır, yaşam şartları ve beslenme şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
 •  Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman dilimlerini ayırt eder ve uygun yerde kullanır.
 •  Deprem, sel ve çığ gibi doğa olaylarını tanır, vereceği zararı ve alınacak önlemleri bilir.
 •  Hava, su ve toprakta mevsimlere bağlı olarak yaşanan değişimleri anlar.
 •  Türk bayrağını tanır, İstiklal Marşı’nı bilir.

ERMENİCE

Amacımız, dilini severek öğrenen, konuşmaktan gurur duyan, okuma, yazma ve konuşma becerilerini günlük hayatına aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

Bu derste öğrencilerimiz;

 • Harfleri tanır, okur ve yazar.
 • Kurallara uygun, işlek ve okunaklı bir yazıya sahip olur.
 • Kelime haznesini düzeyine uygun olarak geliştirir.
 • Öğretmenlerini ve arkadaşlarını dinler.Dinlediği ve izlediği bir olayı 3-4 cümle ile anlatır.
 • Soru sorar, sorulara düzgün cümleler kurarak cevap verir.

MATEMATİK

Amacımız, öğrencilerimizin deneyerek, yaparak, yaşayarak ve keşfederek matematik kavramlarını öğrenecekleri bir ortam hazırlamaktır. Günlük hayatta karşılaşılabilecek problemleri çözme mantığının ve matematik ile ilgili her türlü bilgi ve becerinin kazandırılması esastır

Bu derste öğrencilerimiz;

 • 1’den 20’ye dek olan doğal sayıları okur, yazar ve basamaklarına ayırır.
 •  Nesneleri azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.
 •  Örüntüler arasındaki ilişkileri belirler.
 •  Zaman, ağırlık, uzunluk ölçülerini tanır ve kullanır.
 • 100 içinde ileriye ve geriye doğru birer, ikişer, beşer ve onar sayar.
 • Toplamları ve farkları yirmiye dek olan iki doğal sayı ile ilgili işlem yapar.
 • Doğal sayılarda yirmiye kadar çıkarma ve toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 • Yarım ve bütün kavramları arasındaki ilişkileri açıklar ve örnekler verir.
 • Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri tanır.

 TÜRKÇE

Amacımız öğrencilerimizin dil ve zihinsel becerilerini geliştirip, okuma sevgisini bu yaşlardan itibaren kazanmalarını sağlamaktır. Konuşma, , görsel sunum ve drama etkinlikleri aracılığı ile öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

 Bu derste öğrencilerimiz;

 • Metni tanır.
 • Yöntem ve teknikleri belirler.
 • Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
 • Noktalama işaretlerini yerinde kullanır.
 • Kurallarına uygun sesli ve sessiz okuma yapar.
 • Karşılaştırmalar yapar, sebep-sonuç ilişkisi kurar.
 • Şiirlerin ana duygusunu, hikâyelerin ana düşüncesini belirler.
 • Sorulan sorulara doğru yanıtlar verir.
 • Bitişik eğik yazıyı kurallarına uygun yazar.
 • Araştırma yapar, kaynak kullanmayı öğrenir.
 • Yazma ve konuşma kurallarını öğrenir. 
1. Sınıf